ห้องเรียนออนไลน์

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรม

Health & Wellness

วันที่ ชื่องาน เวลา หมายเหตุ
5 Pollitin Insight 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ณ ห้องเทรนนิ่ง 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์

12 Pollitin Insight 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ณ ห้องเทรนนิ่ง 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์

19 Pollitin Insight 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ณ ห้องเทรนนิ่ง 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์

26 Pollitin Insight 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ณ ห้องเทรนนิ่ง 3 อาคารโนเบิลเฮ้าส์

ตารางกิจกรรม

Business Opportunity

วันที่ ชื่องาน เวลา หมายเหตุ
14 Better Business 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ณ ห้องประชุมธัชพล ชั้น 9 อาคารวรรณสรณ์ 

ตารางกิจกรรม

Regional Event

วันที่ ชื่องาน เวลา หมายเหตุ
27 Happy Weath and Wellness Camp 08.00 น. ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี
28 Happy Weath and Wellness Camp 08.00 น. ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

ตารางกิจกรรม

Online Marketing / Learning

วันที่ ชื่องาน เวลา หมายเหตุ
5 Online Marketing Course 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ณ ห้องเทรนนิ่ง 1 อาคารโนเบิ้ลเฮ้าส์ และ ไลฟ์สดผ่านสาขา

12 Online Marketing Course 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ณ ห้องเทรนนิ่ง 1 อาคารโนเบิ้ลเฮ้าส์ และ ไลฟ์สดผ่านสาขา

19 Online Marketing Course 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ณ ห้องเทรนนิ่ง 1 อาคารโนเบิ้ลเฮ้าส์ และ ไลฟ์สดผ่านสาขา

26 Online Marketing Course 11.00 - 13.00 น. สำนักงานใหญ่

ณ ห้องเทรนนิ่ง 1 อาคารโนเบิ้ลเฮ้าส์ และ ไลฟ์สดผ่านสาขา