ห้องเรียนออนไลน์

นักธุรกิจที่ประสงค์จะทำการตลาดออนไลน์อย่างถูกต้อง

ต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากบริษัท แฮ็ปปี้เอ็มพีเอ็ม จำกัดเท่านั้น และจะต้องแสดงบัตรอนุญาต "HOB" Happy Online Business Card ทุกช่องทางการขาย หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบ CBPM โดยโทษสูงสุดคือ ถูกเพิกถอนสถานะการเป็นสมาชิก โดยสามารถยื่นความจำนงและทำแบบทดสอบได้ที่ Line@HappySmiles