มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)1.กำหนดให้มีช่อง ทางเข้าออกเพียงทางเดียว โดย ให้มีระยะห่าง 1 เมตร ระหว่าง นักธุรกิจ ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ และมี ระบบการซักประวัติโดยผ่านแอพพริเคชั่น “ไทยชนะ” และแอพพริเคชั่น “หมอชนะ”2.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดย มีจุด คัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ นักธุรกิจ ผู้รับบริการ และพนักงานทุกคน ก่อนเข้าบริษัทฯ ทุกครั้ง3.จัดเตรียม เจล แอลกอฮอล์ ล้างมือ บริการตามจุดต่างๆภายในบริษัท4.จัดพื้นที่ต้อนรับผู้รับบริการ ท่านนักธุรกิจให้ เหมาะสม โดยมีแผงป้องกันการสัมผัสประจำโต๊ะที่นั่ง5.ให้ข้อมูลความรู้ คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักธุรกิจ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุระภายในบริษัทฯ6.จัดให้มีบริการชำระเงินที่ ปลอดภัย เช่น Online Payment7.ภายในห้องจัดประชุม มีการเว้นระยะห่าง distancing ของที่นั่ง และเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ ทุกๆชั่วโมง8.ให้พนักงานทุกคน ทุกคน สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ขณะปฏิบัติงาน9.จัดเตรียมแม่บ้าน ให้ใช้ แอลกอฮอลฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาด ตามโต๊ะ เก้าอี้ที่นั่ง และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องจัดประชุมที่เกิดจากการสัมผัส10.จัดเตรียมจุดบริการ รับ-ส่งอาหาร จาก food delivery บริเวณทางเข้าบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยง11.มีการอบโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อทุกๆเย็นหลังเลิกงาน12.มีการฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริษัทฯทั้งหมดอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง โดยบริษัท บิวดิ้งแคร์ เซอร์วิส จำกัด