ห้องเรียนออนไลน์

มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 

1.กำหนดให้มีช่อง ทางเข้าออกเพียงทางเดียว โดย ให้มีระยะห่าง 1 เมตร ระหว่าง นักธุรกิจ ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ และมี ระบบการซักประวัติโดยผ่านแอพพริเคชั่น “ไทยชนะ” และแอพพริเคชั่น “หมอชนะ”

2.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดย มีจุด คัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ นักธุรกิจ ผู้รับบริการ และพนักงานทุกคน ก่อนเข้าบริษัทฯ ทุกครั้ง

3.จัดเตรียม เจล แอลกอฮอล์ ล้างมือ บริการตามจุดต่างๆภายในบริษัท

4.จัดพื้นที่ต้อนรับผู้รับบริการ ท่านนักธุรกิจให้ เหมาะสม โดยมีแผงป้องกันการสัมผัสประจำโต๊ะที่นั่ง

5.ให้ข้อมูลความรู้ คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักธุรกิจ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุระภายในบริษัทฯ

6.จัดให้มีบริการชำระเงินที่ ปลอดภัย เช่น Online Payment

7.ภายในห้องจัดประชุม มีการเว้นระยะห่าง distancing ของที่นั่ง และเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ ทุกๆชั่วโมง

8.ให้พนักงานทุกคน ทุกคน สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ขณะปฏิบัติงาน

9.จัดเตรียมแม่บ้าน ให้ใช้ แอลกอฮอลฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาด ตามโต๊ะ เก้าอี้ที่นั่ง และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องจัดประชุมที่เกิดจากการสัมผัส

10.จัดเตรียมจุดบริการ รับ-ส่งอาหาร จาก food delivery บริเวณทางเข้าบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยง

11.มีการอบโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อทุกๆเย็นหลังเลิกงาน

12.มีการฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริษัทฯทั้งหมดอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง โดยบริษัท บิวดิ้งแคร์ เซอร์วิส จำกัด